Program

Program koučing konferencije „Applied“

#CC2018
Koučing konferencija 2018
9:30 – 9:45
Otvaranje konferencije
9:30 – 9:45
9:45 – 10:30
Marilyn AtkinsonCreating a High performance teams
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
Sally BonneywellCan coaching be used to solve organisational issues?
10:30 – 11:15
11:15 – 11:35
Pauza za kafu
11:15 – 11:35
11:35 – 13:00
Blok I – Prezentovanje razvojnih projekataPharmanova – Vip mobile – Karanović & Nikolić
11:35 – 13:00
13:00 – 14:00
Ručak
13:00 – 14:00
14:00 – 15:40
Blok II – Prezentovanje razvojnih projekataIKEA – Ewe Comp – Akademija umetnosti u Beogradu
14:00 – 15:40
15:40 – 15:50
Pauza za kafu
15:40 – 15:50
15:50 – 16:30
Alla KazajevaListening to Coaching Consumers: ICF research
15:50 – 16:30
16:30 – 17:15
Panel diskusija
16:30 – 17:15
17:15 – 17:25
Zatvaranje konferencije
17:15 – 17:25

Marilyn Atkinson: „Kreiranje uspešnih timova“
Tim predstavlja nešto mnogo više od grupe ljudi koji zajedno rade. Uspešni timovi okupljaju pojedinace koji dele zajedničku viziju i ciljeve, međusobno sarađuju, pružaju podršku jedni drugima i podstiču jedni druge na postizanje vanserijskih uspeha. Želite vrhunski kvalitet? Visoki nivo produktivosti? Efikasno upravljanje vremenom? Vidljiv rezultat i povraćaj investicija? Izgrađen kvalitetan odnos sa kupcima i klijentima? Timove koji postižu vanserijske uspehe karakteriše sve prethodno navedeno. Na ovom predavanju saznaćete kako da ohrabrite svoje članove da rade i funkcionišu kao celina, da dinamiku konkurencije, zameni timska atmosfera u kojoj vlada poverenje i kako da podstaknete svoje članove da jedni drugima pružaju podršku na putu ka ostvarenju ciljeva.


Sally Bonneywell: „Da li koučing metodologija utiče isključivo na razvoj pojedinca ili može uticati na razvoj čitave organizacije?“
Poslednjih nekoliko godina pokazalo se da je uvođenje koučinga u organizacionu kulturu u velikoj meri doprinelo ostvarenju ciljeva kompanija i razvoju kompanijskih lidera. Ovaj podatak ide u prilog kako kompanijama, tako i članovima njihovog izvršnog odbora. Međutim, da li je ova metodologija efikasna samo u pristupu „1 na 1“ ili koučing može pomoći i u rešavanju velikih sistemskih problema poput rodne neravnopravnosti koja se javlja na liderskim pozicijama ili nedovoljno efikasnog procesa uvođenja novih proizvoda na tržištu lekova? Dr Bonneywell će u okviru svog predavanja zasnovanog na dugogodišnjem iskustvu u vođenju „GSK koučing centra za izvrsnost“ , kroz studiju slučaja, prikazati inovativnu primenu koučinga u cilju razvoja organizacije i njenih zaposlenih i istaći merljive rezultate uticaja ove metodogije.


Alla Kazajeva ICF: „Osluškivanje potreba klijenata: ICF istraživanje“
Najveća svetska organizacija profesionalnih koučeva (ICF), sprovela je detaljnu desetogodišnju studiju o trendovima koji se javljaju na tržištu koučinga. Na svom predavanju, Alla Kazajeva, predstaviće rezultate ove globalne studije, zaključno sa 2017. godinom. Istraživanje je pokrenula međunarodna organizacija koučeva ICF, sprovodila ga je kompanija PvC Research u 30 zemalja i uključuje 27 134 ispitanika. U studiji su obuhvaćena sledeća pitanja: Koliko je šira javnost upoznata sa pojmom profesionalni koučing? Kako pripadnici različitih generacija percipiraju koučing? Koliko je značajno da koučing programi budu akreditovani, a koučevi sertifikovani? Na ovom predavanju kroz predstavljanje rezultata studije, Alla će prikazati nove trendove koji se javljaju u koučingu i potrebama klijenata. Takođe, istaći će načine na koje koučing može doprineti organizacionom razvoju i odgovoriti na pitanje kako da izaberete kouča za svoju organizaciju.


Razvojni projekat: Kompanija Pharmanova
Pharmanova je domaća farmaceutska kompanija, koja uspešno posluje u Srbiji više od dve decenije. Nekadašnja apoteka u Batajnici postala je jedan od najvećih proizvođača lekova, koji posluje po najstrožim pravilima farmaceutske industrije. Kontinuirani rast poslovanja, pratio je rast i razvoj ljudi koji u njoj rade. Svoje zaposlene, Pharmanova percipira kao najvredniji resurs i najvažniji izvor konkurentke prednosti. Tokom 2016. godine, ova kompanija pokreće projekat fokusiran na razvoj zaposlenih, koji i danas traje. Cilj ovog projekta bio je izgradnja jakog timskog duha i organizacione kulture koji će omogućiti da kompanija uspešno odgovori izazovima i novonastalim promenama. Pharmanova je prepoznala značaj primene koučing metodologije u unapređenju komunikacije i konstruktivnom rešavanju konflikata, podsticaju odgovornosti i motivacije, prevazilaženju barijera i minimizaciji stresa, kao i konstruktivnom davanju i primanju feedbacka na svim organizacionim nivoima. Zašto je ulaganje u ljude najbolja investicija u razvoj poslovanje koja se može višestruko vratiti, predstavnici Pharmanove govoriće na ovogodišnjoj koučing konferenciji.


Razvojni projekat: Kompanija Vip Mobile
Vip Mobile, telko operater koji je uspeo u rekordno kratkom roku da izbori respektabilnu tržišnu poziciju u Srbiji, pravi je primer kompanije koja razvoj drži u samom jezgru svog poslovanja. Suočivši se sa situacijom da trku počinje sa „zelenog polja“ Vip Mobile je odlučio da dugoročnim ciljevima hrli u susret najvećom brzinom. 2017. godine Vip Mobile pravi novi iskorak i odlučuje da da strateški značaj najdragocenijem resursu, svojim ljudima. Postavlja razvojni projekat koji je za cilj imao postizanje novog nivoa poslovne izvrsnosti. Cilju, da se podstakne razvoj svih internih talenata i ključnih ljudi, menadžement je pristupio posvećeno i organizovano. Koučing kao razvojni koncept je prepoznat i brzo usvojen. Projektu je posvećeno onoliko resursa koliko je bilo potrebno da se obezbedi najveći kvalitet i postignu vanredni rezultati. Utvrđeno je ko su ključni nosioci talenta i njima je posvećena bezrezervna pažnja. Top menadžment, srednji upravljački nivo i istaknuti pojedinci iz cele organizacije okupili su se sa jednom idejom: da se svako od njih posveti svom ličnom razvoju i da prepozna potencijale onih drugih, kolega koje ga svakodnevno okružuju. Na četvrtoj koučning konferenciji (Coaching Conference), ključni ljudi koji su ovaj projekat sproveli u delo, govoriće o tome kako su uspeli da zbirom individualnih napora otvore novo poglavlje u poslovanju kompanije Vip Mobile u Srbiji.


Razvojni projekat: Kompanija Karanović & Nikolić
Karanović & Nikolić je vodeća advokatska kancelarija sa bogatom međunarodnom praksom i timom od preko 100 advokata koji sarađuju na projektima širom regiona Jugoistočne Evrope. Počeli smo kao mala kancelarija pre dvadeset i nešto godina, i kako smo rasli razvoj ljudi nam je bio glavni fokus i vremenom smo izgradili sopstvene metode i sistem. Mislimo da je jedna od najboljih stvari koje činimo za naše klijente, ulaganje u znanje i sposobnosti naših advokata, tako da oni dalje mogu da pomognu razvoj i poslovanje klijenata. Koučing se ušunjao u naše živote pre desetak godina i polako je postao sastavni deo celog sistema. Koučing metod je bio i osnov za nastanak brojnih internih projekata – KNdidates – program obuke pripravnika, Akademija – sveobuhvatni 5-dnevni programi i za pravnike i za tim za podršku, Star Track – talent program za advokate na putu ka promocijama, Leading Edge – razvojni program za partnere. I naravno tu je naš interni koučing program sa oko 300 sati individualnih sesija godišnje. Drago nam je da ovom prilikom možemo sa vama da podelimo iskustva o usponima i padovima, problemima i uspesima naše koučing priče i kako je koučing zaista postao deo naše kulture i svakodnevne komunikacije.


Razvojni projekat: Kompanija IKEA
Kompanija IKEA predstavlja jedan od najvećih i najpoznatijih međunarodnih koncerna koji posluje u 29 zemalja sveta i broji 355 robnih kuća. Vizija kompanije: „Stvoriti bolji svakodnevni život za što više ljudi“, duboko je inkorporirana u samu organizacionu kulturu. Naime, jedan od 3 stuba razvoja za kompaniju IKEA predstavljaju njeni zaposleni: „IKEA raste zajedno sa ljudima“. Jedan od ciljeva kompanije je svakodnevno podsticanje rasta i negovanje talenata zaposlenih. Kako bi ostvarila ovaj cilj, IKEA uvodi koučing u svoju organizacionu kulturu. Ono što je kompanija želela da podstakne jesu kultura učenja i podrške među zaposlenima, odgovornost, aktivno učešće u rastu i prosperitetu kompanije, kao i usklađivanje profesionalnih i ličnih ciljeva. Prevazilaženje straha od potencijalnih grešaka koje se mogu dogoditi u svakodnevnom poslovanju. Delegiranje, prepuštanje i preuzimanje odgovornosti. Povećanje motivacije i samoinicijativnosti. Ovo su samo neki od izazova sa kojima se kompanija IKEA susrela na svom putu razvoja. Da li i kako je uspela da ih prevaziđe, predstavnici kompanije govoriće na četvrtoj koučing konferenciji „Applied“.


Razvojni projekat: Kompanija Ewe Comp
Kompanija Ewe Comp jedan je od vodećih distributera elektronske opreme, sa tradicijom dugom dve decenije. Preko 500 pošiljki dnevno, 2.000 partnera mesečno i 730. 000 prodatih proizvoda godišnje, samo su neki od indikatora uspeha ove kompanije. Vođeni entuzijazmom, međusobnim poštovanjem, integritetom i timskim duhom, zaposleni ove kompanije beleže svakodnevne uspehe. Prethodno pomenute vrednosti, čvrsto su inkorporirane u organizacionu kulturu koja predstavlja ključ poslovnog razvoja i rasta. Iz tog razloga, kompanija Ewe Comp pokreće šestomesečni razvojni projekat, zasnovan na koučing metodologiji. Ključni indikatori uspeha ovog projekta bili su veća motivacija zaposlenih i lidera, bolji međuljudski odnosi, kao i snažan timski duh i povećanje zadovoljstva zaposlenih. Na pitanje da li su i u kojoj meri ovi pokazatelji ostvareni, predstavnici kompanije Ewe Comp, govoriće 21. marta na koučing konferenciji.


Razvojni projekat: Akademija umetnosti u Beogradu
„Na državnim i privatnim fakultetima u Srbiji veliki broj studenata neredovno pohađa nastavu i vežbe, pada ispite i ne završava studije na vreme, jer ne sagledavaju značaj i mogućnost primene gradiva koje im se predaje. Kao posledicu imamo vidljiv nedostatak motivacije za ličnim razvojem i profesionalnim usavršavanjem.” Kakva je uloga profesora kao kouča? Da li inkorporiranje koučing metodologije u svakodnevnu nastavu na fakultetu može doprineti jačanju akademske zajednice? Zašto je individualni pristup svakom studentu toliko značajan? Akademija umetnosti u Beogradu, prepoznala je značaj koučing metodologije i uvela je kao sastavni deo nastavnog programa. Prisustvo studenata na nastavi i vežbama povećano je za 40% , dok je angažovanje u vannastavnim aktivnostima povećano za 50% . Na koji način su postignuti prethodno pomenuti rezultati, predstavnici ove visokoobrazovne institucije predstaviće na 4. regionalnoj koučing konferenciji “Applied”.


Panel diskusija: Liderstvo bez hijerarhije – Utopija ili sledeća faza razvoja liderstva
Struktura liderstva jedne organizacije određuje da li će procesi rada, pouzdanost i autoritet biti usklađeni. Hijerarhijsko liderstvo podrazumeva piramidalnu organizaciju, odozgo na dole, sa oštrim centrom moći na vrhu čiji se uticaj difuzuje kroz šireće podnivoe. Nehijerarhijsko liderstvo dovodi do svojevrsnog “spljoštavanja” organizacione piramide kroz decentralizaciju moći i smanjenje broja organizacionih nivoa. Hijerarhijsko liderstvo je ustaljen vid organizacije poslovanja svuda u svetu, čija su ograničenja i prednosti dobro poznate. Rigidnost ovog organizacionog modela saglasna je sa poslovnim delatnostima koje karakteriše visok nivo kontrole. Nehijerarhijsko liderstvo, sa druge strane, je relativno nov pristup i predstavlja temu sporenja mnogih ljudi iz struke. Za neke, efektivnost i dometi ove prakse su diskutabilni. Drugi, pak, tvrde da decentralizacija postavlja pred zaposlene više odgovornosti i autonomije u radu, uz adekvatno povećanje kompezacionog modela. Ovakav vid liderstva podstiče diverzitet funkcija i uloga jedne osobe, kao i ukupne kreativne potencijale kroz ukidanje uskih specijalizacija zaposlenih. Organizacija, konačno, može postići veću efikasnost jer se ograničeni resursi koriste na agilniji način.